Driver Acer Aspire 5720Z

Driver Acer Aspire 5720ZDriver Acer Aspire 5720Z : ประกอบด้วย  Driver Audio,Driver Bluetooth, Driver Camera,Driver CardReader,Driver Chipset,Driver CIR,Driver Fingerprint,Driver Lan,Driver MIR,Driver Modem,Driver SATA,Driver TouchPad,Driver VGA,Driver Wireless LAN

Audio
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Audio Driver Realtek 6.0.1.5648 42.8 MB 09/10/2009 Download Audio_Reltek_v6.0.1.5648_Vistax32x64_AS4330 AS4730 AS4925 AS4930.zip
Audio Driver Realtek 6.0.1.5648 42.9 MB 12/04/2008 Download 03. Audio_Reltek_v6.0.1.5648_WHQL.zip
Audio Driver Realtek 6.0.1.5904 58.4 MB 10/23/2009 Download Audio_Realtek_ALC272_v6.0.1.5904_Win7x86x64.zip
Bluetooth
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Bluetooth Driver (2045&2046) Broadcom 6.2.1.500 57.7 MB 10/22/2009 Download Bluetooth_Broadcom(2045&2046)_v6.2.1.500_Win7x86x64.zip
Bluetooth Driver Broadcom 5.1.0.4500 44.1 MB 12/04/2008 Download 13. Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.4500_XP_x64.zip
Bluetooth Driver Broadcom 5.1.0.4500 54.8 MB 12/04/2008 Download 13. Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.4500_XP_x32.zip
Bluetooth Driver Broadcom 6.0.1.6400 22.8 MB 12/04/2008 Download 12. Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.6400_Vistax32.zip
Bluetooth Driver Broadcom 6.0.1.6400 26.7 MB 12/04/2008 Download 12. Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.6400_Vistax64.zip
Camera
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Camera Driver For 0.3M Bison 2.0.0.17 2.2 MB 10/26/2009 Download Camera_Bison(0.3M)_v.2.0.0.17_Win7x86x64.zip
Camera Driver Bison 2.0.0.17 2.2 MB 12/04/2008 Download 10. Camera_Bison 0.3M_v2.0.0.17_Vistax32x64.zip
Camera Driver Bison 2.0.0.17 2.2 MB 05/06/2009 Download 10. Camera_Bison 0.3M_v2.0.0.17_Vistax32x64.zip
Camera Driver Suyin 2.0.7 14.3 MB 05/06/2009 Download 10. Camera_Suyin 0.3M_V2.0.7_Vistax32x64.zip
Camera Driver Suyin 5.8.32.500 19.9 MB 05/06/2009 Download 12. Camera_Suyin_V5.8.32.500_WHQL.zip
Camera Driver Suyin 3.0.6.2 2.8 MB 05/06/2009 Download 10. Camera_Suyin 1.0M_v3.0.6.2_Vistax32x64.zip
Camera Driver Chicony 5.8.33.402 10.4 MB 05/06/2009 Download 12. Camera_Chicony_V5.8.33.402_WHQL.zip
Camera Driver Chicony 5.8.33.402 11.4 MB 12/04/2008 Download 12. Camera_Chicony_V5.8.33.402_WHQL.zip
Camera Driver Bison 7.96.701.13 9.8 MB 05/06/2009 Download 12. Camera_Bison_V7.96.701.13_WHQL.zip
Camera Driver For 1.0M Suyin 5.2.5.3 3.3 MB 09/29/2009 Download Camera_Suyin(1.0M)_v.5.2.5.3_Win7x86x64.zip
Camera Driver Suyin 5.8.32.500 20.9 MB 12/04/2008 Download 12. Camera_Suyin_V5.8.32.500_WHQL.zip
Camera Driver Suyin 3.0.6.2 2.8 MB 12/04/2008 Download 10. Camera_Suyin 1.0M_v3.0.6.2_Vistax32x64.zip
Camera Driver Bison 7.96.701.13 10.7 MB 12/04/2008 Download 12. Camera_Bison_V7.96.701.13_WHQL.zip
Camera Driver Suyin 2.0.7 14.3 MB 12/04/2008 Download 10. Camera_Suyin 0.3M_V2.0.7_Vistax32x64.zip
CardReader
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Card Reader Driver Jmicron 1.00.11.02 2.9 MB 12/04/2008 Download 07. CardReader_JMicro_V1.00.11.02_WHQL.zip
Card Reader Driver Jmicron 1.00.14.03 3.2 MB 12/04/2008 Download 07. CardReader_JMicro_V1.00.14.03_Vistax32x64.zip
Card Reader Driver (JMB385) Jmicron 1.00.34.02 1009.5 KB 10/22/2009 Download CardReader_Jmicro(JMB385)_v1.00.34.02_Win7x86x64.zip
Chipset
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Chipset Driver (GM45) Intel 9.1.1.1020 2.4 MB 10/21/2009 Download Chipset_Intel_(GM45)_v9.1.1.1020_WIN7x86x64.zip
Chipset Driver Intel 8.7.0.1007 2.1 MB 12/04/2008 Download 01. Chipset_Intel_V8.7.0.1007_WHQL.zip
Chipset Driver Intel 8.7.0.1007 2.1 MB 12/04/2008 Download 01. Chipset_Intel_v8.7.0.1007_Vistax32x64.zip
CIR
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
CIR (Consumer IR) Driver ENE 2.5.0.0 2.2 MB 12/04/2008 Download 09. CIR_ENE_V2.5.0.0_WHQL.zip
CIR (Consumer IR) Driver ENE 2.7.3.519 3.1 MB 10/23/2009 Download CIR_ENE_v2.7.3.519_Win7x86x64.zip
Fingerprint
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Fingerprint Driver AuthenTec 6.1.48 103.9 MB 10/23/2009 Download FingerPrint_Authentec_v6.1.48_W7x86x64.zip
Fingerprint Driver AuthenTec 6.2.39 85.9 MB 08/04/2009 Download Fingerprint_Authentec_v.6.2.39_Vistax86x64_XPx86.zip
Lan
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
LAN Driver Realtek 6.207.0606.2008 4.8 MB 12/04/2008 Download 05. LAN_Realtek_v6.207.0606.2008_Vistax32x64.zip
LAN Driver Realtek 5.698.701.2008 4.5 MB 12/04/2008 Download 05. LAN_Reaktek_V5.698.701.2008_XP_WHQL.zip
LAN Driver (RTL8111C) Realtek 7.6.820.2009 5.3 MB 11/03/2009 Download LAN_Realtek_RTL8111C_v7.6.820.2009_Win7x86x64.zip
MIR
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
MIR Driver ENE 2.5.0.0 2.2 MB 12/04/2008 Download 09. MIR_ENE_v2.5.0.0_Vistax32x64.zip
Modem
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Modem Driver Agere 2.1.87.0 1.4 MB 12/04/2008 Download 04. Modem_Agere_V2.1.87.0_WHQL.zip
Modem Driver Agere 2.1.87 1.4 MB 12/04/2008 Download 04. Modem_Agere_v2.1.87_Vistax32x64.zip
Modem Driver LSI 2.2.95.0 1.5 MB 10/21/2009 Download Modem_LSI_v2.2.95.0_W7x86x64.zip
SATA
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
SATA Driver Intel 8.0.0.1039 415.5 KB 12/04/2008 Download 00. IMSM_V8.0.0.1039_WHQL.zip
TouchPad
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Touchpad Driver Synaptics 11.0.2 34.6 MB 12/04/2008 Download 06. TouchPad_Vistax32x64.zip
Touchpad Driver ALPS 7.0.1101.18 9.1 MB 12/04/2008 Download 06. TP_Alps_V7.0.1101.18_WHQL.zip
Touchpad Driver ALPS 7.x2.2002.208 9.1 MB 10/21/2009 Download Touchpad_ALPS_v7.x2.2002.208_W7x86x64.zip
Touchpad Driver Synaptics 11.0.2.0 25.5 MB 12/04/2008 Download 06. TP_Synaptics_v11.0.2.0_WHQL.zip
Touchpad Driver Synaptics 13.2.2.0 28.2 MB 10/21/2009 Download Touchpad_Synaptics_v13.2.2.0_Win7X86X64.zip
VGA
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
VGA Driver ATI 8.512.0.0 51.7 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_ATI_v8.512.0.0_Vistax32x64.zip
VGA Driver NVIDIA 7.15.11.7597 60.4 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_NV_v7.15.11.7597_Vistax32.zip
VGA Driver NVIDIA 8.16.11.8766 197.4 MB 11/03/2009 Download VGA_nVIDIA_v8.16.11.8766_Win7x86x64.zip
VGA Driver Intel 6.14.10.4969 18.2 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_Intel_V6.14.10.4969(14.36.0.4969)_XP(WHQL)x64.zip
VGA Driver Intel 7.15.10.1527 19.3 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_Intel_V7.15.10.1527(15.9.9.1527)_Vistax32(WHQL).zip
VGA Driver NVIDIA 7.15.11.7597 75.5 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_NV_v7.15.11.7597_Vistax64.zip
VGA Driver Intel 8.15.10.1892 25.3 MB 10/23/2009 Download VGA_Intel(GM45_GL40_GS45)_8.15.10.1892_Win7x64.zip
VGA Driver NVIDIA 6.14.11.7609 70.8 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_NV_6.14.11.7609_XPx32(WHQL).zip
VGA Driver NVIDIA 6.14.11.7609 82.2 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_NV_6.14.11.7609_XPx64(WHQL).zip
VGA Driver Intel 6.14.10.5029 13.8 MB 06/16/2009 Download VGA_Intel_v6.14.10.5029_XPx86.zip
VGA Driver Intel 7.15.10.1527 17.2 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_Intel_V7.15.10.1527(15.9.9.1527)_Vistax64(WHQL).zip
VGA Driver Intel 6.14.10.4969 20.2 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_Intel_V6.14.10.4969(14.36.0.4969)_XP(WHQL)x32.zip
Wireless LAN
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Wireless LAN Driver Ralink 1.1.5.0 3.0 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Ralink_V1.1.5.0_XP_WHQL.zip
Wireless LAN Driver Intel 12.0.0.78 7.1 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Intel Shirley Peak_V12.0.0.78_WHQL.zip
Wireless LAN Driver Broadcom 4.170.25.19 12.0 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Broadcom_4312_V4.170.25.19_Vistax32x64.zip
Wireless LAN Driver Broadcom 4.170.25.19 4.2 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Broadcom_V4.170.25.19_WHQL.zip
Wireless LAN Driver (ShirleyPeak) Intel 13.0.0.107 12.1 MB 10/23/2009 Download WLAN_Intel(ShirleyPeak)_v13.0.0.107 _Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver Atheros 7.6.0.164 5.0 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Atheros_XB91_XB63_ v7.6.0.164_Vistax32x64.zip
Wireless LAN Driver Atheros 7.6.0.239 5.3 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Atheros_V7.6.0.239_XP_WHQL.zip
Wireless LAN Driver Intel 12.0.0.78 5.6 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Intel Shirley Peak v12.0.0.78_Vistax32x64.zip
Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93 HB95) Atheros 8.0.0.225 5.5 MB 10/23/2009 Download WLAN_Atheros(XB63 XB91 HB93 HB95)_v8.0.0.225_Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver (T77H028) Ralink 3.0.2.0 7.7 MB 10/23/2009 Download WLAN_ Ralink(T77H028)_v3.0.2.0_Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver Ralink 2.0.8.0 7.3 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Ralink_N_v2.0.8.0_Vistax32x64.zip
Wireless LAN Driver Broadcom 5.60.18.8 16.3 MB 10/23/2009 Download WLAN_Broadcom_v5.60.18.8_Win7x86x64.zip

Leave a Reply